Osobné ochranné a pracovné pomôcky

GMB

Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

tel./fax: 051/7941 589
mobil: 0905/229 260

E-mail: kokoska55@gmail.com
alebo: kontakt

Otváracie hodiny: 8:00-15:30Rukavice

Pre rok 2015 v prílohe:

Legislatíva ohľadom OOPP

Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä:

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

Akciová ponuka šijacích strojov

Na sklade sa momentálne nachádzajú tieto šijacie stroje :

Jednoihlovky :

1. Minerva 72113-101.............................. 200,- Euro
2. Minerva 72112-101 ............................. 200,-
3. VEB Fabriken NDR ............................... 160,-
4. Minerva aj s vrchným podávaním ........ 200,-

Dierovačky:

5. Minerva 72702-101 ............................. 160,- Euro
6. JUKI ..................................................... 260,-

Overloc - 5 nitkovka:

7. Yamata model 757 špecifikácia 516M2-35 ... 1 195,- Euro

Obnitkovačka:

8. Minerva 72523-101 ............................. 160,- Euro

Gombikovačka:

9. CS 600 – Hungary ............................... 260,- Euro

Uvedené ceny sú bez DPH.

Syndikovať obsah